Poplatky

pre letnú sezónu 2022

Členské poplatky

Poplatok je určený na základnú činnosť klubu, bežnú administratívu klubu a nákup klubových tričiek pre deti a mládež do 18 rokov.

A. Členský poplatok pre dospelých (nar. v roku 2003 a starších): 25 €

B. Členský poplatok pre deti a mládež do 18 rokov: 10 €

Členský poplatok pre rok 2022 je splatný na účet klubu najneskôr dňa 30.4.2022, VS: 999, ŠS: dátum narodenia člena, KS: 0558, do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko člena.

Poplatky za skupinový tréningový proces vrátane sezónneho lístku na hranie počas letnej sezóny
(4.4.2022 – 30.10.2022)

Názov skupiny Tréning/týždeň: Poplatok
Malá prípravka 2x tenis 280€
Veľká prípravka 1 2x tenis 350€
Veľká prípravka 2 2x tenis 350€
Red 2x tenis 350€
Orange 1 3x tenis + 1x kondička 560€
Orange 2 3x tenis + 1x kondička 560€
Green 1 3x tenis + 1x kondička 560€
Green 2 2x tenis 350€
Yellow 2x tenis 350€
Žiactvo a dorast BALÍK 1 2x tenis 490€
Žiactvo a dorast BALÍK 2 3x tenis + 1x kondička 700€
Žiactvo a dorast BALÍK 3 4x tenis + 3x kondička 1050€
Skupina M. Grolmusa (B4) 5x tenis + 4x kondička 1400€

Pre hráčov ktorí majú zaevidovaní prestup do nášho klubu platí prirážka 15%. Pre všetkých ostatných hráčov platí prirážka 30%.

Žiadame rodičov hráčov v kategórii žiactvo a dorast, aby najneskôr do 03.04.2022 záväzne oznámili na mail info@tenispiestany.sk, ktorý balík pre ich deti na letnú sezónu 2022 vybrali.

Poplatky za individuálne tréningy v klube počas letnej sezóny 2022

Cena za 1 hod. individuálneho tréningu nad rámec skupinových tréningov:
Základná Zľavnená
Miloslav Grolmus 27,50€ 20€
Andy Brown 20€ 15€
Matúš Belanec 20€ 15€
Diana Zelenayová 20€ 15€

Zľavnená cena platí výhradne pre hráčov klubu, ktorí majú pre letnú sezónu 2022 uhradení za skupinové tréningy plný balík 3 alebo 4 (skupina M. Grolmusa).

V cene za individuálne tréningy sú zahrnuté lopty a ďalšie športové pomôcky.

V cene za individuálne tréningy nie je zahrnutý poplatok za dvorec, pričom:

 1. Hráči, ktorí majú uhradení paušálny poplatok za skupinový tréningový proces vrátane sezónneho lístku, už za dvorec neplatia.
 2. Hráči, ktorí nemajú uhradení paušálny poplatok za skupinový tréningový proces vrátane sezónneho lístku, platia za dvorec podľa Cenníka klubu pre letnú sezónu 2022.

Poplatky za individuálne tréningy sa platia bezhotovostným prevodom na účet klubu SK41 0900 0000 0000 4828 1403 (do poznámky uveďte IT meno hráča a dátum, napr. IT Novák 15.5.2022) alebo v hotovosti do pokladne na recepcii klubu (v závislosti od dohody s vedením klubu).

Podrobné informácie a vysvetlivky k poplatkom, platbám, prihláseniu a odhláseniu sa z tréningového procesu sú uvedené v „Klubových pravidlách“.

Cenník pre verejnosť za hranie na dvorcoch a v halách od 3.4.2022 do 30.10.2022

Poplatok
Asfaltový dvorec 3,- €/hod
Antukový dvorec v pracovné dni do 15,00 hod 5,- €/hod
Antukový dvorec v pracovné dni po 15,00 hod 7,- €/hod
Antukový dvorec počas víkendov, sviatkov a turnajov 7,- €/hod
Stará hala na hranie tenisu (povrch Taraflex) 14,- €/hod
Stará hala na hranie floorbalu (povrch Taraflex) 18,- €/hod
Nová hala (povrch Greenset Comfort) 16,- €/hod
Sezónny lístok (obmedzené hranie počas turnajov) * 150,- € / osoba
Sezónny lístok pre členov klubu * 125,- € / osoba
Sezónny lístok pre hráčov ročník 1957 a starších 125,- € / osoba

Poplatky za hodinový prenájom dvorcov sa hradia v hotovosti pred vstupom na dvorec na letnej recepcii.

* Sezónne lístky sa platia na účet klubu SK41 0900 0000 0000 4828 1403 (VS: 777, ŠS: dátum narodenia hráča, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča) pred prvým hraním. Pokiaľ hráč nemá uhradený sezónny lístok, platí podľa cenníku za hodinové hranie. V sezónnom lístku je zahnuté len hranie na vonkajších dvorcoch (prípadné hranie v halách sa platí extra).

Klubové pravidlá k poplatkom, cenníku, platbám, prihláseniu sa do a odhláseniu sa z tréningového procesu pre letnú sezónu 2022

Poplatky a platby:

 1. Členské poplatky pre rok 2022 vo výške 25 € pre dospelých a 10 € pre deti a mládež do 18 rokov sú splatné na účet klubu najneskôr dňa 30.4.2022, VS: 999, ŠS: dátum narodenia člena, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko člena. Členské poplatky sú určené na základnú administratívu klubu a nákup bavlnených klubových tričiek pre členov.
 2. Poplatky za skupinový tréningový proces, v ktorom už je zahnutý aj sezónny lístok na hranie počas letnej sezóny na vonkajších dvorcoch (vo výške v závislosti od tréningovej skupiny, do ktorej je hráč zaradený), majú charakter paušálneho poplatku za celé obdobie (neprepočítavajú sa na mesiace ani týždne), a sú splatné v 2. splátkach na účet klubu nasledovne:
  1. Prvá časť (50%) do 30.4.2022, VS: 111, ŠS: dátum narodenia hráča, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.
  2. Druhá časť (50%) do 30.6.2022, VS: 222, ŠS: dátum narodenia hráča, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.
 3. Rozdelenie hráčov do tréningových skupín na letnú sezónu 2022 je v plnej dispozícii trénerov a bude zverejnené samostatne.
 4. Poplatky podľa bodov 1 a 2 sa hradia výlučne prevodom na účet klubu, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. č. SK41 0900 0000 0000 4828 1403.
 5. Uhradenie poplatku podľa bodu 2 oprávňuje hráča hrať na vonkajších dvorcoch klubu (ak sú voľné), aj mimo tréningov, bez povinnosti ďalších poplatkov, je však vždy povinný sa vždy k hre prihlásiť na recepcii klubu a po hre riadne dvorec upraviť.
 6. Uhradenie poplatku podľa bodu 2 zároveň oprávňuje hráča (dieťa) hrať na vonkajších dvorcoch klubu (ak sú voľné) so svojimi najbližšími rodinnými príslušníkmi (rodičia, deti, súrodenci) každú nedeľu, bez povinnosti úhrady ďalšieho poplatku pre neho aj jeho rodinných príslušníkov. Je však vždy povinný sa vždy k hre prihlásiť na recepcii klubu a po hre riadne dvorec upraviť.
 7. V poplatku za skupinový tréningový proces podľa bodu 2 sú zahrnuté okrem odmien trénerov za vedenie tréningového procesu v klube počas týždňa (pondelok – piatok) aj ich odmeny za:
  1. vedenie vybraných klubových družstiev počas víkendov,
  2. účasť (výjazd) a vedenie klubových hráčov na Majstrovstvách Západoslovenského regiónu jednotlivcov,
  3. účasť (výjazd) a vedenie klubových hráčov na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov,
  4. účasť (výjazd) a vedenie klubových hráčov na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov,
  5. vedenie klubových družstiev na Majstrovstvá Slovenska družstiev (v prípade postupu).
 8. Výjazdy klubových trénerov na iné súťaže ako sú uvedené v bode 7 musia byť vždy vopred odsúhlasené vedením klubu a odmenu trénerov znášajú hráči (nie klub).
 9. Hrajúci členovia klubu, ktorí sa nezúčastňujú organizovaného tréningového procesu v klube (najmä dospelí a seniori) sú povinní pred prvým hraním na vonkajších dvorcoch uhradiť členské a sezónny lístok. V opačnom prípade platia za hranie podľa Cenníka klubu pre letnú sezónu 2022.
 10. Prípadné hranie v halách počas letnej sezóny sa platí extra podľa Cenníka klubu pre letnú sezónu 2022.
 11. Majiteľom permanentiek (zakúpených v roku 2021) sa nevyčerpaná časť permanentiek na ich žiadosť odpočíta zo sezónnych lístkov pre rok 2022.
 12. Prípadné otázky ohľadom poplatkov je možné zaslať mailom na info@tenispiestany.sk.

Prihlásenie sa do tréningového procesu:

 1. Nový hráči (začiatočníci) sa môžu do skupinového tréningového procesu zapojiť až po splnení nasledovných podmienok:
  1. Zaslania mailovej žiadosti na po prvom bezplatnom skúšobnom tréningu + vyplnenia GDPR formulára.
  2. Odsúhlasenia žiadosti vedením klubu + dohodnutia podmienok (určenie tréningovej skupiny a poplatku do skončenia prebiehajúcej sezóny).
  3. Uhradenia poplatku podľa b. na účet klubu.
 2. Hráči iných klubov sa môžu do skupinového tréningového procesu zapojiť až po splnení nasledovných podmienok:
  1. Zaslania mailovej žiadosti na + vyplnenia GDPR formulára.
  2. Odsúhlasenia žiadosti vedením klubu + dohodnutia podmienok (tréningová skupina, doba, výška poplatku).
  3. Uhradenia poplatku podľa b. na účet klubu.
 3. Hráči iných klubov hosťujúci v sezóne 2022 v súťaži družstiev za náš klub sa môžu zapojiť do skupinového tréningového procesu v klube po predchádzajúcom odsúhlasení vedením klubu.

Odhlásenie z tréningového procesu:

 1. Za neúčasť dieťaťa v tréningovom procese z dôvodov ako sú napr. choroba, karanténa, dovolenka, účasť na turnaji a pod. neposkytuje klub žiadnu finančnú kompenzáciu (s výnimkou podľa bodu 2.)
 2. V prípade dlhodobej choroby, alebo zranenie (v dĺžke min. 1 mesiac) môže klub k takejto kompenzácii pristúpiť.
 3. Z tréningového procesu môže zákonný zástupca odhlásiť svoje dieťa len pred začiatkom letnej sezóny (do 03.04.2022), alebo pred začiatkom zimnej sezóny (do 30.10.2022) a to mailom na info@tenispiestany.sk.

Schválené Výborom klubu dňa 31. marca 2022.