Poplatky

pre letnú sezónu 2023

Členské poplatky

Poplatok je určený na základnú činnosť a bežnú administratívu klubu.

A. Členský poplatok pre dospelých (nar. v roku 2004 a starších): 25 €

B. Členský poplatok pre deti a mládež do 18 rokov je zahrnutý v hráčskych poplatkoch.

Členský poplatok pre rok 2023 je splatný na účet klubu najneskôr dňa 30.4.2023, VS: 999, KS: 0558, do poznámky žiadame uviesť meno a priezvisko člena.

Členské poplatky pre hráčov klubu zaradených v tréningovom procese od 03.04.2023 do 29.10.2023

Názov skupiny Tréning/týždeň: Poplatok
Red 2 x 1 hod tenis 350€
Orange 2 x 1 hod tenis 385€*
Green 1 min. 4 hod tenis a 1 hod kondička 630€
Green 2 2 x 1 hod tenis 385€*
Yellow 1 a 2 2 x 1 hod tenis 385€*
Žiactvo a dorast BALÍK 1 2 x 1,5 hod tenis 500€*
Žiactvo a dorast BALÍK 2 3 x 1,5 hod tenis a 1 x kondička 750€*
Žiactvo a dorast BALÍK 3 min. 4 x 1,5 hod tenis a 2 x kondička 1100€
Skupina M. Grolmusa 5 x tenis a 4 x kondička 1400€

* možné pridať 1 kondičku týždenne za 100 € (pre obdobie 03.04.23-29.10.23)

Pre hráčov, ktorí majú zaevidovaní prestup do nášho klubu platí prirážka 15%. Pre všetkých ostatných hráčov platí prirážka 30%.

V členských (hráčskych) poplatkoch je zahrnuté členské, hranie na antukových dvorcoch v čase tréningov aj mimo nich, hranie na antukových dvorcoch s rodinnými príslušníkmi v nedeľu zadarmo, štartovné na domácich turnajoch, odmeny a náhrady trénerom (vrátane vedenia v súťažiach družstiev).

Žiadame rodičov hráčov v kategóriách žiactvo a dorast, aby najneskôr do 7. apríla 2023 na mail info@tenispiestany.sk záväzne oznámili, ktorý balík pre svoje dieťa na letnú sezónu 2023 vybrali.

Poplatky sú splatné na účet klubu SK41 0900 0000 0000 4828 1403 v 2 splátkach:

 • prvá časť vo výške 50% do 15.4.2023,
 • druhá časť vo výške 50% do 30.6.2023

VS pre platby: 111, do poznámky žiadame uviesť meno a priezvisko hráča.

Poplatky za individuálne tréningy a sparingové zápasy a tréningy nad rámec skupinových tréningov

V členských poplatkoch sú zahrnuté len skupinové tréningy. Individuálne tréningy a sparingové tréningy a zápasy s účasťou trénera nad rámec skupinových tréningov sa platia extra nasledovne:

Cena za 1 hod. individuálneho tréningu s trénerom + dozoru počas sparingového tréningu, alebo zápasu (nie je v nej zarátaná cena za dvorec):

Domáci hráč Cudzí hráč
Miloslav Grolmus (licencia „B“) 24€ 30€
Andy Brown    (licencia „C“) 20€ 25€
Matúš Belanec (licencia „C“) 20€ 25€
Diana Zelenayová (licencia „C“) 20€ 25€
Marek Oravec (licencia „C“) 20€ 25€

V cene za individuálne tréningy sú zahrnuté lopty (nie nové).

V cene za individuálne tréningy nie je zahrnutý poplatok za dvorec, pričom:

 1. Hráči, ktorí majú uhradení základný členský poplatok za tréningový proces v danom kalendárnom mesiaci, už za dvorec neplatia.
 2. Hráči, ktorí nemajú uhradení základný členský poplatok za tréningový proces v danom kalendárnom mesiaci, platia za dvorec podľa Cenníka klubu pre letnú sezónu 2023.

Poplatky za individuálne tréningy sa platia bezhotovostným prevodom na účet klubu SK41 0900 0000 0000 4828 1403, (VS: 222, do poznámky uveďte IT meno hráča a dátum, napr. IT Novák 15.5.2023), alebo v hotovosti do pokladne na recepcii klubu (v závislosti od dohody s vedením klubu).

Cenník pre členov klubu a verejnosť za hranie na vonkajších dvorcoch a v halách od 03.04.2023 do 15.10.2023

Poplatok
Asfaltový dvorec – jednotná cena 3,- €/hod
Antukový dvorec – jednotná cena 6,- €/hod
Haly (povrch Greenset Comfort) – jednotná cena 12,- €/hod
Sezónny lístok (obmedzené hranie počas turnajov) * 125,- €/osoba
Sezónny lístok pre členov klubu** 100,- €/osoba
Sezónny lístok pre dôchodcov (ročník 1958 a starší) * 100,- €/osoba

Poplatky za hodinový prenájom dvorcov sa hradia v hotovosti pred vstupom na dvorec na letnej recepcii. 

* Sezónne lístky sa platia na účet klubu SK41 0900 0000 0000 4828 1403 (VS: 777, ŠS: dátum narodenia hráča, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča) pred prvým hraním. Pokiaľ hráč nemá uhradený sezónny lístok, platí podľa cenníku za hodinové hranie. V sezónnom lístku je zahnuté len hranie na vonkajších dvorcoch, prípadné hranie počas letnej sezóny v halách nie je zahrnuté v sezónnom lístku a platí sa zvlášť.

** Za členov klubu sa pre potreby úhrady sezónneho lístka na sezónu 2023 považujú len členovia, ktorí uhradili členské v roku 2022. 

Klubové pravidlá k poplatkom a tréningovému procesu pre letnú sezónu 2023

Poplatky a platby:

 1. Klubové poplatky sa platia výlučne prevodom na účet klubu, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. č. SK41 0900 0000 0000 4828 1403.
 2. V členských (hráčskych) poplatkoch za skupinový tréningový proces je zahrnuté:
  1. členské,
  2. hranie na vonkajších dvorcoch (antuka, asfalty, tréningové steny a mini dvorce) v čase tréningov,
  3. hranie na vonkajších dvorcoch aj mimo tréningov (ak sú voľné); pred hrou je hráč vždy povinný sa k hre prihlásiť na recepcii klubu a po hre riadne dvorec upraviť,
  4. hranie na antukových dvorcoch s rodinnými príslušníkmi v nedeľu (ak sú voľné); pred hrou je hráč vždy povinný sa k hre prihlásiť na recepcii klubu a po hre riadne dvorec upraviť,
  5. štartovné na domácich turnajoch,
  6. odmeny a náhrady trénerom (vrátane vedenia v majstrovských súťažiach jednotlivcov aj družstiev).
 3. V členských (hráčskych) poplatkoch za skupinový tréningový proces nie sú zahrnuté:
  1. individuálne tréningy,
  2. sparingové tréningy a zápasy nad rámec skupinových tréningov, na ktorých je prítomný klubový tréner,
  3. odmeny a náhrady klubových trénerov počas individuálnych výjazdoch s hráčmi na turnaje.
 4. Členské (hráčske) poplatky za skupinový tréningový proces majú charakter paušálneho poplatku za dané obdobie a neprepočítavajú sa na mesiace ani týždne.
 5. Za neúčasť dieťaťa v tréningovom procese z dôvodov ako sú choroba, karanténa, dovolenka, účasť na turnaji a pod. neposkytuje klub žiadnu finančnú kompenzáciu (s výnimkou podľa bodu 6.)
 6. V prípade dlhodobej choroby alebo zranenia (v dĺžke min. 1 mesiac) hráča, môže klub na základe žiadosti hráča pristúpiť k zníženiu poplatku za dané obdobie.
 7. Z tréningového procesu môže zákonný zástupca odhlásiť svoje dieťa len pred začiatkom letnej sezóny (marec 2023), alebo začiatkom halovej sezóny (október 2023) a to mailom na info@tenispiestany.sk.
 8. Členské (hráčske) poplatky za skupinový tréningový proces sú splatné na účet klubu uvedený v bode 1 v 2. splátkach nasledovne:
  1. Prvá časť (50%) do 15.4.2023, VS: 111, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.
  2. Druhá časť (50%) do 30.6.2023, VS: 111, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.
 9. Rozdelenie hráčov do tréningových skupín na letnú sezónu 2023 je v plnej dispozícii trénerov.
 10. Skupinové tréningy prebiehajú spravidla v pondelok až piatok od 14,00 do 20,00 hod.
 11. Žiadame rodičov (zákonných zástupcov) hráčov v kategóriách žiactvo a dorast, aby najneskôr do 7. apríla 2023 záväzne mailom na info@tenispiestany.sk oznámili, ktorý balík pre svoje dieťa na letnú sezónu 2023 vybrali.
 12. Znižovanie nahlásených tréningových balíkov hráča počas prebiehajúcej časti sezóny nie je možné.
 13. Hrajúci členovia klubu, ktorí sa nezúčastňujú organizovaného tréningového procesu v klube (najmä dospelí a seniori) sú povinní pred prvým hraním na vonkajších dvorcoch uhradiť sezónny lístok. V opačnom prípade platia za hranie podľa Cenníka klubu pre letnú sezónu 2023.
 14. Za hranie v halách počas letnej sezóny sa platí podľa Cenníka klubu pre letnú sezónu 2023.

Prihlásenie sa do tréningového procesu:

 1. Nový hráči (začiatočníci a neregistrovaní) sa môžu do skupinového tréningového procesu zapojiť až po splnení nasledovných podmienok:
  1. Zaslanie mailovej žiadosti na info@tenispiestany.sk po prvom bezplatnom skúšobnom tréningu + vyplnenie GDPR formulára.
  2. Odsúhlasenie žiadosti vedením klubu + dohodnutie podmienok (určenie tréningovej skupiny a poplatku do skončenia prebiehajúcej sezóny).
  3. Uhradenie poplatku podľa b. na účet klubu.
 1. Hráči z iných klubov sa môžu do skupinového tréningového procesu zapojiť až po splnení nasledovných podmienok:
  1. Zaslanie mailovej žiadosti na info@tenispiestany.sk + vyplnenie GDPR formulára.
  2. Odsúhlasenie žiadosti vedením klubu + dohodnutie podmienok (tréningová skupina, doba, výška poplatku).
  3. Uhradenie poplatku podľa b. na účet klubu.
 1. Hráči z iných klubov hosťujúci v sezóne 2023 v súťaži družstiev za náš klub sa môžu zapojiť do skupinového tréningového procesu v klube po predchádzajúcom odsúhlasení vedením klubu.

Prípadné otázky ohľadom poplatkov a tréningového procesu je možné zaslať mailom na info@tenispiestany.sk.

Schválené Výborom klubu dňa 28. marca 2023.