Poplatky

pre sezónu 2020

Členské poplatky

Poplatok je určený na základnú činnosť klubu, bežnú administratívu klubu a nákup klubových tričiek pre deti a mládež do 18 rokov.

A. Členský poplatok pre dospelých (nar. v roku 2001 a starších): 25 €

B. Členský poplatok pre deti a mládež do 18 rokov: 10 €

Všetci členovia klubu sú povinní uhradiť členský poplatok pre rok 2020 na účet
klubu najneskôr dňa 20.3.2020, VS: 999, ŠS: dátum narodenia člena, KS: 0558, do
poznámky uviesť meno a priezvisko člena.

Sezónny lístok pre členov klubu za hranie na vonkajších dvorcoch počas letnej sezóny (apríl – október) 2020

Poplatok je určený na prípravu, prevádzku a údržbu dvorcov a tenisového areálu.

A. Pre deti do 8 rokov (ročníky 2012 a mladšie) vo výške 50 € bez ďalších
podmienok.

B. Pre ostatných členov klubu vo výške 100 € za súčasného splnenia
nasledovných podmienok:

a) Sú registrovaní v STZ za TK Kúpele Piešťany.
b) Zaplatili na účet klubu do 20.3.2020 členský poplatok na rok 2020.
c) Odohrajú súťaže družstiev za klub, na ktoré budú nominovaní (prípadne
je im klubom povolené hosťovanie v inom klube).
d) Odohrajú aspoň 3 turnaje zaradené v termínovej listine STZ počas sezóny
2020 (neplatí pre hráčov starších ako 23 rokov).

C. Členovia klubu, ktorí počas sezóny 2020 nesplnia podmienky uvedené v bode B., budú povinní doplatiť sezónny lístok do výšky 150 €.

Členovia klubu, resp. rodičia členov klubu, ktorí sa zúčastnia na jarných brigádach klubu a príprave dvorcov na sezónu, si môžu odpočítať, resp. dať odpočítať svojmu dieťaťu sumu vo výške 15 € za každé 4 odpracované hodiny.

Sezónny lístok za hranie na vonkajších dvorcoch počas letnej sezóny 2020 je splatný na účet klubu najneskôr dňa 31.3.2020, VS: 777, ŠS: dátum narodenia hráča, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.

Pre členov klubu, ktorí nebudú mať uhradený sezónny lístok k 31.3.2020 platí od
1.4.2020 oficiálny cenník klubu pre verejnosť za hranie na dvorcoch podľa bodu 4.

Poplatky za tréningový proces v klube počas letnej sezóny (apríl – október), za podmienky, že má hráč uhradený členský poplatok a sezónny lístok za hranie na vonkajších dvorcoch počas letnej sezóny

Poplatok je určený na mzdy (odmeny) trénerov, lopty a ostatné športové pomôcky využívané v rámci tréningového procesu.
Letná sezóna (máj – október 2020):
Prípravka: 300 €
Deti, žiaci, dorast: BALÍK 1 360 €
Deti, žiaci, dorast: BALÍK 2 720 €

Hráči klubu, ktorí nebudú mať uhradený členský poplatok a sezónny lístok za hranie na vonkajších dvorcoch počas letnej sezóny do 30.4.2020, nebudú od 1.5.2020 zaradení do tréningového procesu v klube.

Žiadame rodičov hráčov v kategórii deti, žiaci a dorast, aby do 30.4.2020 záväzne oznámili trénerom, ktorý balík pre ich deti vybrali.

Poplatky za tréningový proces v klube sú splatné v 2. splátkach nasledovne:

  1. Prvá časť (50%) do 15.5.2020, VS: 111, ŠS: dátum narodenia hráča, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.
  2. Druhá časť (50%) do 15.7.2020, VS: 222, ŠS: dátum narodenia hráča, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.

 

Hráči iných klubov sa môžu do tréningového procesu v klube zapojiť len po predchádzajúcom odsúhlasení vedením klubu a uhradení dohodnutého poplatku na účet klubu.

Hráči iných klubov hosťujúci v sezóne 2020 v súťaži družstiev za náš klub sa môžu zapojiť do tréningového procesu v klube po predchádzajúcom odsúhlasení vedením klubu.

Cenník pre verejnosť za hranie na dvorcoch a v halách počas letnej sezóny 2020 (od 1.4.2020 do 31.10.2020)

Cenník pre verejnosť za hranie na dvorcoch a v halách počas letnej sezóny 2020 Poplatok
Hranie na asfaltových dvorcoch, tréningových stenách a malých asfaltových dvorcoch ZDARMA
Hodinový prenájom antukového dvorca v pracovné dni do 15,00 hod, cez víkendy a sviatky (neplatí počas turnajov) 4,- €
Hodinový prenájom antukového dvorca v pracovné dni po 15,00 hod a počas turnajov celý deň 6,- €
Hodinový prenájom starej haly (povrch Taraflex) 10,- €
Hodinový prenájom novej haly (povrch Greenset Comfort) 13,- €
Permanentka 20 hodín antukový dvorec v pracovné dni do 15,00 hod, víkendy a sviatky v čase podľa vlastného výberu (neplatí počas turnajov) 60,- €
Permanentka 20 hodín antukový dvorec v čase podľa vlastného výberu (obmedzené hranie počas turnajov) 90,- €
Sezónny lístok za hráča (nie za dvorec) platný od 1.4.2020 do 31.10.2020 pre verejnosť (obmedzené hranie počas turnajov) 150,- €
Sezónny lístok za hráča (nie za dvorec) pre osoby staršie ako 65 rokov 100,- €

Poplatky za hodinový prenájom dvorcov sa hradia v hotovosti pred vstupom na dvorec k rukám správcu. Správca je povinný vždy odovzdať hráčovi účtovný doklad o zaplatení vyhotovený v registračnej pokladnici klubu a hráč sa ním následne preukázať v prípade kontroly zo strany zástupcu klubu.
Poplatky za pravidelné hranie sa hradia prevodom na účet klubu č. SK41 0900 0000 0000 4828 1403. Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť, či sa jedná o permanentku alebo sezónny lístok a meno a priezvisko hráča. Všetky pravidelné poplatky musia byť uhradené pred prvou hrou na dvorci, v opačnom prípade je správca povinný vybrať poplatok za hodinový prenájom dvorca.