Pravidlá pre prevádzku areálu a tréningový proces v klube od 27.4.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR (UVZSR) vydal dňa 23.4.2020 k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 Usmernenie vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, ktoré sa týka športových aktivít vykonávaných organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka.

Na základe tohto Usmernenia UVZSR vydal Slovenský tenisový zväz dňa 24.4.2020 doporučenie pre tenisové kluby za akých podmienok má prebiehať prevádzka v tenisových areálov a samotný tréningový proces.

Výbor Tenisového klubu Kúpele Piešťany na svojom zasadnutí dňa 24.4.2020 v nadväznosti na vyššie uvedené dokumenty prijal nasledovné pravidlá pre prevádzku areálu a tréningový proces:

1. Tréning prebieha na vonkajšom športovisku (tenisovom dvorci) bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu.

2. Skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku (jeden tenisový kurt) nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb.

3. Skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení (2 metrové rozostupy, nosenie rúšok).

4. Medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre. (Ani pri oddychu medzi hrami by nemali športovci sedieť spolu na jednej lavičke vo vzdialenosti kratšej ako 2 metre.)

5. Športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty.

6. Všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb.

7. Na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk. (Pozn. TK Kúpele Piešťany – nachádza sa na letnej recepcii v domčeku oproti dvorcu č. 6).

8. Zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť). Prevádzková budova klubu ako aj obe haly klubu sú z tohto dôvodu uzamknuté. V prípade núdze sa nachádza kľúčik od WC v prevádzkovej budove klubu (za dvorcami 10 a 11) u správcov a trénerov.

9. Po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok (lavičky, metly a pod.).

10. V prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom.

11. Pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia. Ak tréner nie je prítomný, dezinfekciu vykoná osoba, ktorá skončila tréning.

12. Tréneri sú povinní viesť a uchovávať záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite.

13. Ako prevádzkovateľ športového zariadenia sme povinní umiestniť usmernenie UVZSR na viditeľnom mieste športového zariadenia.

14. Upozorňujeme, že zákaz organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe naďalej platí a nebol zrušený.

Príloha: Usmernenie ÚVZSR zo dňa 23.4.2020

V Piešťanoch, 26. apríla 2020, Výbor TK Kúpele Piešťany