Poplatky

pre letnú sezónu 2024

Členské poplatky

Poplatok je určený na základnú činnosť a bežnú administratívu klubu.

A. Členský poplatok pre dospelých (nar. v roku 2005 a starších): 25 €

B. Členský poplatok pre deti a mládež do 18 rokov je zahrnutý v hráčskych poplatkoch.

Členský poplatok pre rok 2024 je splatný na účet klubu najneskôr dňa 30.4.2024, VS: 999, KS: 0558, do poznámky žiadame uviesť meno a priezvisko člena.

Členské poplatky pre hráčov klubu zaradených v tréningovom procese od 01.04.2024 do 27.10.2024

Názov skupiny Tréning/týždeň: Poplatok
Red 1 2 x tenis + 1 x kondička 400€
Red 2 2 x tenis 3850
Orange 2 x tenis + 1 x kondička 400€
Green 1 3 x tenis + 2 x kondička 700€
Green 2 2 x tenis + 1 x kondička 400€
Yellow 1 2 x 1,5 hod tenis 525€
Yellow 2 2 x 1 hod tenis 385€
Skupina M. Grolmusa (CTM) 5 x tenis + 3 x kondička 1400€

Pre hráčov z iných klubov, ktorí sa zúčastnia skupinových tréningov v našom klube platí:

 1. V prípade dlhodobého tréningu (min. 1 mesiac): prirážka 25% k poplatkom uvedeným vyššie – platí sa vopred na účet klubu.
 2. V prípade jednorazového tréningu: cena 10€/hodina (tréner + dvorec + lopty) – platí sa v hotovosti na recepcii.

 

V členských (hráčskych) poplatkoch je zahrnuté členské, hranie na antukových dvorcoch v čase tréningov aj mimo nich, hranie na antukových dvorcoch s rodinnými príslušníkmi v nedeľu zadarmo, štartovné na turnajoch poriadaných klubom, odmeny a náhrady trénerom (vrátane vedenia v súťažiach družstiev), lopty a ďalšie športové (tréningové) pomôcky.

 

Poplatky sú splatné na účet klubu SK41 0900 0000 0000 4828 1403 v 2 splátkach:

 1. prvá časť vo výške 50% do 14.4.2024,
 2. druhá časť vo výške 50% do 30.6.2024.

 

VS pre platby: 111, do poznámky žiadame uviesť meno a priezvisko hráča.

Poplatky za individuálne tréningy a sparingové zápasy a tréningy nad rámec skupinových tréningov

V členských poplatkoch sú zahrnuté len skupinové tréningy. Individuálne tréningy a sparingové tréningy a zápasy s účasťou trénera nad rámec skupinových tréningov sa platia extra nasledovne:

Cena za 1 hod. individuálneho tréningu s trénerom + dozoru počas sparingového tréningu, alebo zápasu (nie je v nej zarátaná cena za dvorec):

Domáci hráč Cudzí hráč
Miloslav Grolmus (licencia „B“) 24€ 30€
Andy Brown    (licencia „C“) 20€ 25€
Diana Zelenayová (licencia „C“) 20€ 25€
Marek Oravec (licencia „C“) 20€ 25€

V cene za individuálne tréningy sú zahrnuté lopty (nie nové).

V cene za individuálne tréningy nie je zahrnutý poplatok za dvorec, pričom:

 1. Hráči, ktorí majú uhradení základný členský poplatok za tréningový proces v danom kalendárnom mesiaci, už za dvorec neplatia.
 2. Hráči, ktorí nemajú uhradení základný členský poplatok za tréningový proces v danom kalendárnom mesiaci, platia za dvorec podľa Cenníka klubu pre letnú sezónu 2024.

Poplatky za individuálne tréningy sa platia bezhotovostným prevodom na účet klubu SK41 0900 0000 0000 4828 1403, (VS: 222, do poznámky uveďte IT meno hráča a dátum, napr. IT Novák 15.5.2024), alebo v hotovosti do pokladne na recepcii klubu (v závislosti od dohody s vedením klubu).

Cenník dvorcov a hál pre letnú sezónu 2024 - od 01.04.2024 do 13.10.2024

 

Poplatok
Sezónny lístok – základná cena 130 €/osoba
Sezónny lístok zľavnený pre členov 100 €/osoba
Sezónny lístok zľavnený pre dôchodcov 110 €/osoba
Asfaltový dvorec – jednotná cena 3 €/hod
Antukový dvorec – základná cena 7 €/hod
Antukový dvorec zľavnený v pracovný deň do 14,00 hod 5 €/hod
Antukový dvorec s umelým osvetlením 12 €/hod
Hala – základná cena 14 €/hod
Hala zľavnená cena v pracovný deň do 14,00 hod 12 €/hod
Hala pre hráčov so zakúpeným sezónnym lístkom 8 €/hod
Antukový dvorec s umelým osvetlením pre hráčov so zakúpeným sezónnym lístkom 4 €/hod

Schválené výborom klubu dňa 27. marca 2024

Vysvetlivky k cenníku

Poplatok za hodinové hranie je každý hráč povinný uhradiť pred vstupom na dvorec, na letnej recepcii.

Sezónne lístky je možné zakúpiť:

 • v hotovosti na recepcii klubu, alebo
 • bankovým prevodom na účet klubu SK41 0900 0000 0000 4828 1403 (VS: 777, ŠS: dátum narodenia hráča, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča).

Pokiaľ hráč nemá uhradený sezónny lístok, platí podľa cenníku za hodinové hranie.

V sezónnom lístku je zahnuté len hranie na vonkajších dvorcoch. Za hranie v halách a pod umelým osvetlením platia pre hráčov so zakúpeným sezónnym lístkom ceny podľa bodov 10 a 11 cenníka.

Za členov klubu sa pre potreby úhrady zľavneného sezónneho lístka považujú:

 • členovia starší ako 18 rokov s hlasovacím právom na členskej schôdzi v roku 2024 a
 • hráči ročníka 2006 a mladší s platnou klubovou registráciou v STZ pre sezónu 2024.

Za dôchodcov sa pre potreby úhrady zľavneného sezónneho lístka považujú osoby narodené v roku 1959 a skôr.

Hráči so zakúpeným sezónnym lístkom sú povinní:

 • každé hranie vopred rezervovať na recepcii a
 • rešpektovať obmedzenia v hraní počas klubom organizovaných turnajov.

Klubové pravidlá k poplatkom a tréningovému procesu pre letnú sezónu 2024

Poplatky a platby:

 1. Klubové poplatky sa platia výlučne prevodom na účet klubu, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. č. SK41 0900 0000 0000 4828 1403.
 2. V členských (hráčskych) poplatkoch za skupinový tréningový proces je zahrnuté:
  1. členské,
  2. hranie na vonkajších dvorcoch (antuka, asfalty, tréningové steny a mini dvorce) v čase tréningov,
  3. hranie na vonkajších dvorcoch aj mimo tréningov (ak sú voľné); pred hrou je hráč vždy povinný sa k hre prihlásiť na recepcii klubu a po hre riadne dvorec upraviť,
  4. hranie na antukových dvorcoch s rodinnými príslušníkmi v nedeľu (ak sú voľné); pred hrou je hráč vždy povinný sa k hre prihlásiť na recepcii klubu a po hre riadne dvorec upraviť,
  5. štartovné na turnajoch poriadaných klubom,
  6. odmeny a náhrady trénerom (vrátane vedenia v majstrovských súťažiach jednotlivcov aj družstiev),
  7. lopty a ďalšie tréningové pomôcky.
 3. V členských (hráčskych) poplatkoch za skupinový tréningový proces nie sú zahrnuté:
  1. odmena trénera za individuálne tréningy a za prítomnosť trénera počas sparingovových tréningov a zápasov, nad rámec skupinových tréningov, ktoré si hráč u trénera objednal,
  2. odmena a náhrady (cestovné, stravné, nocľažné) klubového trénera počas individuálneho výjazdu s hráčom/hráčmi, na ktoré si hráč /hráči trénera objednal,
  3. hranie v halách (nad rámec skupinových tréningov, ktoré boli presunuté do hál pre zlé poveternostné podmienky).
 4. Členské (hráčske) poplatky za skupinový tréningový proces majú charakter paušálneho poplatku za dané obdobie a neprepočítavajú sa na mesiace ani týždne.
 5. Za neúčasť dieťaťa v tréningovom procese z dôvodov ako sú choroba, karanténa, dovolenka, účasť na turnaji a pod. neposkytuje klub žiadnu finančnú kompenzáciu (s výnimkou podľa bodu 6.).
 6. V prípade dlhodobej choroby alebo zranenia (v dĺžke min. 1 mesiac) hráča, môže klub na základe žiadosti hráča pristúpiť k zníženiu poplatku za dané obdobie.
 7. Z tréningového procesu môže zákonný zástupca odhlásiť svoje dieťa len pred začiatkom letnej sezóny (marec 2024), alebo začiatkom halovej sezóny (október 2024) a to mailom na info@tenispiestany.sk.
 8. Členské (hráčske) poplatky za skupinový tréningový proces sú splatné na účet klubu uvedený v bode 1 v 2. splátkach nasledovne:
  1. Prvá časť (50%) do 14.4.2024, VS: 111, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.
  2. Druhá časť (50%) do 30.6.2024, VS: 111, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.
 9. Rozdelenie hráčov do tréningových skupín na letnú sezónu 2024 je v plnej dispozícii trénerov.
 10. Skupinové tréningy prebiehajú spravidla v pondelok až piatok od 14,00 do 20,00 hod. Nepravidelne aj v sobotu od 8,00 do 12,00 hod.
 11. Hrajúci členovia klubu, ktorí sa nezúčastňujú organizovaného tréningového procesu v klube (najmä dospelí a seniori) sú povinní pred prvým hraním na vonkajších dvorcoch uhradiť sezónny lístok. V opačnom prípade platia za hranie podľa Cenníka klubu pre letnú sezónu 2024.
 12. Za hranie v halách počas letnej sezóny sa platí podľa Cenníka klubu pre letnú sezónu 2024.

Prihlásenie sa do tréningového procesu:

 1. Noví hráči (začiatočníci a neregistrovaní) sa môžu do skupinového tréningového procesu zapojiť až po splnení nasledovných podmienok:
  1. Zaslanie mailovej žiadosti na info@tenispiestany.sk po prvom bezplatnom skúšobnom tréningu + vyplnenie GDPR formulára.
  2. Odsúhlasenie žiadosti vedením klubu + dohodnutie podmienok (určenie tréningovej skupiny a poplatku do skončenia prebiehajúcej sezóny).
  3. Uhradenie poplatku podľa b. na účet klubu.
 2. Hráči z iných klubov sa môžu do skupinového tréningového procesu zapojiť až po splnení nasledovných podmienok:
  1. Zaslanie mailovej žiadosti na info@tenispiestany.sk + vyplnenie GDPR formulára.
  2. Odsúhlasenie žiadosti vedením klubu + dohodnutie podmienok (tréningová skupina, doba, výška poplatku).
  3. Uhradenie poplatku podľa b. na účet klubu.
 3. Hráči z iných klubov hosťujúci v sezóne 2024 v súťaži družstiev za náš klub sa môžu zapojiť do skupinového tréningového procesu v klube po predchádzajúcom odsúhlasení vedením klubu.Prípadné otázky ohľadom poplatkov a tréningového procesu je možné zaslať mailom na info@tenispiestany.sk.