Poplatky

pre letnú sezónu 2021

Členské poplatky

Poplatok je určený na základnú činnosť klubu, bežnú administratívu klubu a nákup klubových tričiek pre deti a mládež do 18 rokov.

A. Členský poplatok pre dospelých (nar. v roku 2001 a starších): 25 €

B. Členský poplatok pre deti a mládež do 18 rokov: 10 €

Členský poplatok pre rok 2021 je splatný na účet klubu najneskôr dňa 30.4.2021, VS: 999, ŠS: dátum narodenia člena, KS: 0558, do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko člena.

Sezónny lístok za hranie na vonkajších dvorcoch od 19.4.2021 do 17.10.2021 pre členov klubu

Poplatok je určený na prípravu, prevádzku a údržbu dvorcov a tenisového areálu.

A. Pre deti do 8 rokov (ročníky 2013 a mladšie) vo výške 50 € bez ďalších podmienok.

B. Pre ostatných členov klubu vo výške 100 € za súčasného splnenia
nasledovných podmienok:

a) Sú registrovaní v STZ za TK Kúpele Piešťany.
b) Zaplatili na účet klubu do 30.4.2020 členský poplatok na rok 2021.
c) V prípade, ak sa súťaže družstiev v roku 2021 budú hrať, odohrajú zápasy, na ktoré budú nominovaní (prípadne je im klubom povolené hosťovanie v inom klube).
d) V prípade, ak sa budú súťaže jednotlivcov počas sezóny 2021 hrať, odohrajú aspoň 3 turnaje zaradené v termínovej listine STZ (neplatí pre hráčov starších ako 23 rokov).

C. Členovia klubu, ktorí počas sezóny 2021 nesplnia podmienky uvedené v bode B., budú povinní doplatiť sezónny lístok do výšky 150 €.

Sezónny lístok za hranie na vonkajších dvorcoch počas letnej sezóny 2021 je splatný na účet klubu najneskôr dňa 30.4.2021, VS: 777, ŠS: dátum narodenia hráča, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.

Pre členov klubu, ktorí nebudú mať uhradený sezónny lístok k 30.4.2021 platí
od 1.5.2021 oficiálny cenník klubu pre verejnosť za hranie na dvorcoch.

Poplatky za skupinový tréningový proces v klube počas letnej sezóny (19.4.2021 – 17.10.2021)

Poplatky platia VÝLUČNE pre hráčov klubu (vrátane hráčov, ktorí majú zaevidovaný prestup), ktorí majú uhradený členský poplatok na rok 2021 a sezónny lístok za hranie na vonkajších dvorcoch na sezónu 2021.

Poplatok je určený na mzdy (odmeny) trénerov, lopty a ostatné športové pomôcky využívané v rámci tréningového procesu.

Skupinové tréningy (2 – 5 hráčov na 1 trénera):
Malá prípravka (2x tenis týždenne) 300 €
Veľká prípravka (3x tenis + 1x kondička týždenne) 450 €
Deti, žiaci, dorast BALÍK 1 (2x tenis týždenne) 360 €
Deti, žiaci, dorast BALÍK 2 (3x tenis + 1x kondička týždenne) 540 €
Deti, žiaci, dorast BALÍK 3 (4x tenis + 2x kondička týždenne) 720 €
Skupina M. Grolmusa BALÍK 4 (5x tenis + 3x kondička týždenne) 1 000 €

Žiadame rodičov hráčov v kategórii deti, žiaci a dorast, aby do 30.4.2021 záväzne oznámili trénerom, ktorý balík pre ich deti vybrali.

Poplatky za skupinový tréningový proces v klube sú splatné v 2. splátkach:

  1. Prvá časť (50%) do 15.5.2021, VS: 111, ŠS: dátum narodenia hráča, KS:
    0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.
  2. Druhá časť (50%) do 15.7.2021, VS: 222, ŠS: dátum narodenia hráča, KS:
    0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.

 

Hráči iných klubov sa môžu do skupinového tréningového procesu v klube zapojiť len po predchádzajúcom odsúhlasení vedením klubu a uhradení dohodnutého poplatku na účet klubu.

Hráči iných klubov hosťujúci v sezóne 2021 v súťaži družstiev za náš klub sa môžu zapojiť do skupinového tréningového procesu v klube po predchádzajúcom odsúhlasení vedením klubu.

Poplatky za individuálne tréningy v klube počas letnej sezóny 2021

Cena za 1 hod. individuálneho tréningu nad rámec skupinových tréningov:
Základná Zľavnená
Miloslav Grolmus 27,50€ 20€
Andy Brown 20€ 15€
Matúš Belanec 20€ 15€
Diana Zelenayová 18€ 15€
Petra Mráziková (kondičný tréning) 18€ 15€
Ivan Orviský 24€ 20€

Základná cena platí pre hráčov registrovaných v našom klube a hráčov hosťujúcich za náš klub počas sezóny 2021.

Zľavnená cena platí výhradne pre hráčov klubu, ktorí majú pre letnú sezónu
2021 uhradení za skupinové tréningy plný balík 3 alebo 4.

Pre hráčov iných klubov platí základná cena plus prirážka vo výške 25%.

V cene za individuálne tréningy sú zahrnuté lopty a ďalšie športové pomôcky.

V cene za individuálne tréningy nie je zahrnutý poplatok za dvorec, pričom:
a) Hráči, ktorí majú uhradení sezónny lístok za hranie na dvorec, už za dvorec neplatia.
b) Hráči, ktorí nemajú uhradení sezónny lístok za hranie za dvorec, platia za dvorec podľa cenníku pre verejnosť.

Poplatky za individuálne tréningy (pokiaľ nie sú zahrnuté v individuálnych balíkoch hráčov) sa platia v hotovosti do pokladne na recepcii klubu.

Cenník pre verejnosť za hranie na dvorcoch a v halách počas letnej sezóny 2020 (od 1.4.2020 do 31.10.2020)

Cenník pre verejnosť za hranie na dvorcoch a v halách
od 19.4.2021 do 17.10.2021
Poplatok
Asfaltový dvorec 2,- €/hod
Antukový dvorec v pracovné dni do 15,00 hod 4,- €/hod
Antukový dvorec v pracovné dni po 15,00 hod 6,- €/hod
Antukový dvorec počas víkendov, sviatkov a turnajov 6,- €/hod
Stará hala na hranie tenisu (povrch Taraflex) 10,- €/hod
Stará hala na hranie floorbalu (povrch Taraflex) 14,- €/hod
Nová hala (povrch Greenset Comfort) 13,- €/hod
Permanentka antukový dvorec v pracovné dni do 15,00 hod 60,- € / 20 hod
Permanentka antukový dvorec v pracovné dni od 15,00 hod,
počas víkendov, sviatkov a turnajov
90,- € / 20 hod
Sezónny lístok za hráča (nie za dvorec) pre verejnosť (obmedzené hranie počas turnajov) 150,- € / osoba
Sezónny lístok pre hráčov ročník 1956 a starších 100,- € / osoba

Permanentky a poplatky za hodinový prenájom dvorcov sa hradia v hotovosti pred vstupom na dvorec na letnej recepcii v domčeku oproti dvorcu č. 6.

Sezónne lístky sa hradia na účet klubu – bližšie pokyny viď strana 3.