Pozvánka na Členskú schôdzu Tenisového klubu Kúpele Piešťany

 

Členská schôdza Tenisového klubu Kúpele Piešťany sa uskutoční v stredu 10. apríla 2024 o 18,00 hod v Tie-break bare v starej hale – na ul. E. Belluša 2, v Piešťanoch.

 

Návrh programu členskej schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu členskej schôdze
 3. Schválenie rokovacieho poriadku členskej schôdze
 4. Schválenie Správy o činnosti klubu v roku 2023
 5. Schválenie Správy o hospodárení klubu v roku 2023
 6. Prerokovanie plánu činnosti klubu na rok 2024
 7. Schválenie pôžičky klubu na dofinancovanie projektu „Obnova športového povrchu na dvoch tenisových kurtoch s oplotením“
 8. Schválenie rozpočtu klubu na rok 2024
 9. Diskusia
 10. Schválenie Uznesenia
 11. Záver

V Piešťanoch, dňa 29. marca 2024

V mene výboru klubu Mgr. Andrej Bartovic, prezident klubu