Poplatky

pre halovú sezónu 2024

Poplatky pre hráčov klubu zaradených v tréningovom procese od 30.10.2023 do 31.03.2024

Názov skupiny Počet tréningov za týždeň: Poplatok
Žiactvo + dorast (tréneri M. Grolmus, M. Oravec) a) 3x tenis + kondičky týždenne (pondelok – piatok)
b) 4x tenis + kondičky týždenne (pondelok – piatok)
plus v sobotu bude vyčlenených 6 hodín v hale na zápasy (tréning)
1200€
1 500 €
Žiactvo + dorast (tréneri D. Zelenayová a A. Brown) a) 2x 1,5 hod. tenis týždenne (pondelok – sobota)
b) 3x 1,5 hod. tenis týždenne (pondelok – sobota)
c) 4x 1,5 hod. tenis týždenne (pondelok – sobota)
550€
800€
1000€
Yellow 2x 1 hod. tenis týždenne 300€
Green 1 3x 1,5 hod. tenis týždenne 550€
Green 1 2x 1,5 hod. tenis týždenne 400€
Green 2 2x 1 hod. tenis týždenne 300€
Orange 2x 1 hod. tenis týždenne 300€
Red 2x 1 hod. tenis týždenne 300€

V poplatkoch (okrem skupiny 1) nie sú zahrnuté kondičky, nakoľko v čase schvaľovania poplatkov nie je doriešená situácia ohľadom kondičného trénera.

Pre hráčov iných klubov platí prirážka 20%.

Poplatok za tréningy od 30.10.2023 do 31.03.2024 žiadame uhradiť na účet klubu č. SK41 0900 0000 0000 4828 1403 v dvoch splátkach nasledovne:
a) Prvú časť vo výške 50% najneskôr dňa 31.10.2023.
b) Druhú časť vo výške 50% najneskôr dňa 15.01.2024.
VS pre platby: 111, do poznámky uveďte meno a priezvisko hráča.

Zľavy pre reprezentantov SR a extraligistov

Hráčom a hráčkam klubu zaradeným do mládežníckej reprezentácie SR pre sezónu 2024, poskytne klub zľavu vo výške 100% na využívanie všetkých športových priestorov v klube, za nasledovných podmienok:

a) nepodajú si žiadosť o prestup do iného klubu pre sezónu 2024 a
b) nastúpia vo všetkých zápasoch družstiev klubu, na ktoré budú nominovaní, resp. nastúpia na zápasy družstiev za klub, v ktorom budú (po dohode klubov) hosťovať.

Hráčom a hráčkam klubu, ktorí odohrali za klub extraligu v sezóne 2023 bez nároku na odmenu, poskytne klub zľavu vo výške 50% na využívanie všetkých športových priestorov v klube, za nasledovných podmienok:

a) nepodajú si žiadosť o prestup do iného klubu pre sezónu 2024 a
b) nastúpia bez nároku na odmenu vo všetkých extraligových zápasoch klubu v sezóne 2024, na ktoré budú nominovaní.

Cenník individuálnych tréningov

Cena za individuálny tréning (IT) = cena za dvorec + odmena trénera
Cena za dvorec (halu): viď cenník klubu pre halovú sezónu 2023/2024.

Odmena za 1 hod. IT s trénerom Domáci hráč Cudzí hráč
Miloslav Grolmus (licencia „B“) 24€ 30€
Andy Brown    (licencia „C“) 20€ 25€
Matúš Belanec (licencia „C“) 20€ 25€
Diana Zelenayová (licencia „C“) 20€ 25€
Marek Oravec (licencia „C“) 20€ 25€

Cenník klubu pre halovú sezónu platný od 16.10.2023 do 14.04.2024

OBE HALY sú prednostne určené pre tréning klubových hráčov. Prípadné voľné hodiny budú poskytnuté na prenájom verejnosti a hráčom iných klubov.

Cenník za prenájom oboch hál (povrch GREEN SET COMFORT):

Poplatok
Pondelok – Piatok 6,00 – 8,00 hod 16- €/hod
8,00 – 14,00 hod 18- €/hod
14,00 – 20,00 hod 24- €/hod
20,00 – 22,00 hod 20- €/hod
Sobota, nedeľa, sviatok 6,00 – 8,00 hod 16- €/hod
8,00 – 20,00 hod 24- €/hod
20,00 – 22,00 hod 20- €/hod

Pre hráčov klubu zapojených v tréningovom procese klubu je cena počas pracovných dní do 14,00 hod. 12 €/hod., od 14,00 hod. 18 €/hod a počas víkendov, sviatkov a školských prázdnin po celý deň 16 €/hod za nasledovných podmienok:

a) platí pre (1) individuálne tréningy s klubovými trénermi: M. Grolmus, A. Brown,
D. Zelenayová, M. Oravec, M. Belanec, M. Hrehorčík, F. Urbánek, (2) pre
sparingové tréningy a zápasy medzi klubovými hráčmi a medzi klubovým
hráčom a pozvaným hráčom z iného klubu po predchádzajúcom odsúhlasení
klubovým trénerom a (3) pre hranie klubového hráča s rodinným príslušníkom,

b) neplatí, ak klubový hráč hrá alebo trénuje s neklubovým trénerom.

Pri kúpe pevnej (fixnej) hodiny na celú halovú sezónu poskytne klub zľavu vo výške 2€/hodina, za nasledovných podmienok:

a) halu je potrebné si objednať aspoň na 22 týždňov a
b) platba za halu sa musí zrealizovať do 31.10.2023 na účet klubu.

Rezerváciu PEVNEJ (FIXNEJ) HODINY na celú halovú sezónu je potrebné si dohodnúť s Andrejom Bartovicom, tel. 0905 645 074, mail: bartovic@abcontact.sk.

Jednorazové hranie sa objednáva telefonicky na čísle 0917 171 018. Rozvrh hál a voľné hodiny je možné priebežne sledovať na www.tenispiestany.sk (záložka Rezervácie).

Klubové pravidlá týkajúce sa tréningového procesu počas halovej sezóny 2023/2024

  1. Rozdelenie hráčov do tréningových skupín je v plnej kompetencii trénerov.
  2. Poplatky za skupinový tréningový proces majú charakter paušálneho poplatku za celé obdobie (neprepočítavajú sa na mesiace ani týždne).
  3. Zákonní zástupcovia hráčov zaradených v tréningových skupinách žiactvo, dorast a Green 1 sú povinní si odsúhlasiť počet tréningov týždenne na celú halovú sezónu s trénermi do 27.10.2023.
  4. Znižovanie dohodnutého počtu tréningov počas prebiehajúcej halovej sezóny nie je možné.
  5. Individuálne tréningy sa platia nad rámec poplatkov za skupinové tréningy.
  6. Za neúčasť dieťaťa v tréningovom procese z dôvodov choroba, karanténa, dovolenka, účasť na turnaji a pod. neposkytuje klub žiadnu finančnú kompenzáciu (s výnimkou podľa bodu 7.)
  7. V prípade dlhodobej choroby alebo zranenia (v dĺžke min. 1 mesiac) môže klub na základe žiadosti zákonného zástupcu pristúpiť k zníženiu poplatku za halovú sezónu a to vo výhradne vo forme prenesenia časti uhradeného poplatku do letnej sezóny.
  8. Z tréningového procesu môže zákonný zástupca odhlásiť svoje dieťa (hráča) len pred začiatkom halovej sezóny (do 27.10.2023) a pred začiatkom letnej sezóny (29.3.2024), a to výhradne mailom na info@tenispiestany.sk (nie ústne u trénerov).
  9. Hráči iných klubov sa môžu do tréningového procesu zapojiť až po odsúhlasení zo strany vedenia klubu a uhradenia dohodnutého poplatku.

Schválené výborom klubu dňa 18. októbra 2023.