Pozvánka na Členskú schôdzu Tenisového klubu Kúpele Piešťany

Členská schôdza Tenisového klubu Kúpele Piešťany sa uskutoční v utorok 21. marca 2023 o 18,00 hod v reštaurácii v starej hale – na ul. E. Belluša 2, v Piešťanoch.

Návrh programu členskej schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu členskej schôdze
 3. Schválenie rokovacieho poriadku členskej schôdze
 4. Schválenie volebného poriadku členskej schôdze
 5. Schválenie Správy o činnosti klubu v rokoch 2021-2022
 6. Schválenie Správy o hospodárení klubu v rokoch 2021-2022
 7. Diskusia
 8. Prerokovanie plánu činnosti klubu na rok 2023
 9. Schválenie rozpočtu klubu na rok 2023
 10. Voľba Výboru klubu na obdobie dvoch rokov
 11. Schválenie Uznesenia
 12. Záver

V Piešťanoch, dňa 8. marca 2023

V mene Výboru klubu

Mgr. Andrej Bartovic, prezident klubu